TinaTheeItallion first joined the server 1 year ago.

 

Username historyTimestamp

TinaTheeItallion was previously known as Chaiki

4 days 15 hours 41 minutes 28 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as ArwwIsOP

1 month 4 days 18 hours 39 minutes 29 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as TotallyTina

2 months 1 week 2 days 23 hours 52 minutes 4 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as ArwwsSlave

3 months 2 weeks 1 day 4 hours 24 minutes 59 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as Tinatic

4 months 2 weeks 1 day 18 hours 56 minutes 11 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as ArwwsSlave

5 months 2 weeks 3 days 58 minutes 24 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as Chaiki

6 months 2 weeks 4 days 19 hours 41 minutes 21 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as MegaArym

7 months 2 weeks 5 days 17 hours 20 minutes 23 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as MercilessTina

7 months 2 weeks 5 days 17 hours 34 minutes 51 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as Afflixion

10 months 5 days 17 hours 32 minutes 32 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as Chaiki

11 months 6 days 39 minutes 17 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as iSlayZ

1 year 1 week 14 hours 50 minutes 32 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as Chaiki

1 year 1 month 2 weeks 21 hours 22 minutes 10 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as OverDoxe

1 year 2 months 2 weeks 15 hours 11 minutes 7 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as NyxMilotic

1 year 3 months 2 weeks 2 days 5 hours 8 minutes 56 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as Afflixon

1 year 4 months 2 weeks 2 days 19 hours 11 minutes 42 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as xNot3s

1 year 5 months 2 weeks 4 days 21 hours 22 minutes 8 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as iSlayZ

1 year 6 months 3 weeks 2 days 17 hours 15 minutes 3 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as Demonix

1 year 7 months 2 weeks 4 days 16 hours 21 minutes 48 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as iSlayZ

1 year 7 months 2 weeks 5 days 19 hours 55 minutes 39 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as silkspectreiv

1 year 9 months 19 hours 44 minutes 18 seconds ago

TinaTheeItallion was previously known as blackhuntress_

1 year 10 months 3 days 17 hours 39 minutes 18 seconds ago